Livscykelanalys - LCA

En livscykelanalys är en bedömning av den totala miljöbelastningen i en viss produkts eller tjänsts liv. Man undersöker miljöbelastningen "från vaggan till graven". Om det gäller en produkt innebär det att alla steg, från råvaruutvinning tills produkten slutligen återanvänds, återvinns eller hamnar på deponi, inklusive alla transporter, tas med i beräkningarna. Inom byggsektorn kan livscykelanalyser användas till att analysera miljöpåverkan på allt från enklaste skruv, till en hel byggnad.

 

Animation: Evelina Boija

Livscykelanalyser är ett område som växer. Allt fler företag och organisationer gör livscykelanalyser som en del av sitt miljöarbete. Passivhuscentrum Västra Götaland är engagerat i olika projekt, bland annat för att ta fram ett enkelt open-sourceverktyg för byggbranschen. Här nedan beskrivs projekten; Verktygslåda för marknadsimplementering och Livscykelanalys på Prästerydsskolan. Längst ner på sidan hittar du också en sammanfattning av Boverkets rapport Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv.

 

Verktygslåda för marknadsimplementering

Ett öppet, gratis och transparent LCA-verktyg, kopplat till en databas med tillgänglig indata är vad marknaden behöver. Det kom fram i den studie som KTH och IVL genomfört, och som Passivhuscentrum deltagit i.

Verktygslådeprojektet påbörjades 2015 och gick ut på att skanna av marknaden för att se vad som behövs för att få byggbranschen att börja använda sig av livscykelanalyser. LCA kan komma att bli en viktig del i branschens miljöarbete, men det saknas idag praktiskt användbara verktyg som ger likformiga resultat.

Materialtillverkare, Boverket, fastighetsbolag, entreprenörsföretag, Stockholms Stad och Göteborgs Stad var några av de som bjöds in att delta i studien. När studien avslutades sommaren 2016 stod det klart att det branschen efterfrågade var ett digitalt open-sourceverktyg, det vill säga ett gratis, öppet och transparent verktyg, länkat till en databas med korrekt indata.

Bild: Smart Built Environment

 

Rapport: Så vill Boverket få fler att använda livscykelanalyser i byggprocessen

Drivkrafterna att använda livscykelanalyser (LCA) i byggprocessen är än så länge för svaga. För att öka takten i klimatarbetet behöver verktygen vara öppet tillgängliga, billiga och lättanvända. Dessutom måste det finnas tillgång till öppen, relevant och korrekt data. Och det är staten som behöver leda arbetet framåt, menar Boverket i sin rapport Byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv.

I takt med att hus byggs allt mer energieffektivt minskar energiåtgången för att värma upp dem. Istället blir det produktionsfasen, alltså tillverkningen av byggnaden och dess material, som får en större andel av klimatpåverkan.

Boverket fick i uppdrag av regeringen att analysera forsknings- och kunskapsläget om byggnaders klimatpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. I rapporten, som publicerades i september 2015, kom Boverket fram till att kunskapsläget inom branschen varierar. Några aktörer har arbetat med livscykelanalyser, och i Sverige är bland annat Trafikverket och några kommuner ledande i efterfrågan på LCA i upphandlingsskedet. Men drivkrafterna att använda LCA i byggprocessen är generellt svaga.

Behov av information och vägledning

I rapporten kom Boverket fram till att det finns ett stort behov av information och vägledning för många aktörer, till exempel byggherrar, arkitekter, förvaltare, kommuner, byggvarutillverkare och byggvaruleverantörer. För dessa är det viktigt att det finns öppet tillgängliga, billiga och lättanvända verktyg för att arbeta med LCA. Det finns idag ett flertal verktyg att välja mellan, därför behövs vägledning i hur man ska välja. Det finns också flera olika databaser om olika byggprodukters miljö-och klimatpåverkan, även här behövs vägledning. Dessa databaser behöver innehålla öppen, relevant och korrekt data.

Studien inkluderar jämförelser från andra länder. Schweiz och Nederländerna har infört krav på LCA- redovisning, och många länder tar fram nationella databaser som underlag för klimatarbetet. Det pågår försök inom EU och FN att samordna dessa databaser.

Vidare utredning behövs

Boverket föreslår bland annat att det utreds hur de befintliga styrmedlen för miljö, klimat och byggnader kan kompletteras och vilka förändringar i det legala systemet som behöver göras.  Det föreslås också att regeringen ger Boverket och andra berörda myndigheter i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan och en plan för vägledning för berörda målgrupper, samt att Boverket får i uppdrag att samordna de svenska insatserna inom olika EU-och internationella arbetsgrupper om LCA för byggnader och byggprodukter.

Läs hela rapporten här:

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/byggnade...

 

 

Boverket har också genomfört ett projekt om förutsättningarna för att reglera miljö- och klimataspekter ur ett livscykelperspektiv i byggreglerna. Arbetet resulterade i rapporten "Miljö- och klimatanpassade byggregler". 

Du kan ladda ner rapporten här:

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2016/miljo-oc...

 

Rapport: Kommuners arbete med livscykelanalys och klimatpåverkan vid byggande

Passivhuscentrum har inom E2B2-projektet LCA Verktygslåda gjort en kommunstudie i samarbete med IVL och KTH. Se bifogad fil nedan.