Build Upon

Illustrationer och bilder: Build Upon

Världens största samarbetsprojekt inom byggnadsrenovering.

Europa ska bli ledande när det gäller att renovera befintliga byggnader energieffektivt, för att inspirera andra regioner i världen att nå Parisavtalets mål och förbättra livet för miljarder människor. Den visionen har samarbetsprojektet Build Upon kommit fram till. Projektet startade i mars 2015, och pågick till maj 2017. Det drevs av tretton Green Building Councils runt om i Europa, koordinerat av World Green Building Council.

Mer än tusen intressenter engagerade sig i projektet, som syftade till att öka takten på energieffektiviserande renovering i befintlig bebyggelse och få till skarpare nationella renoveringsstrategier.

I Sverige har över 200 deltagare från olika branscher deltagit.  Passivhuscentrum Västra Götaland är en av dem.  Under workshopar som arrangerats av Sweden Green Building Council har man diskuterat vad som krävs för att öka takten på djupgående energirenoveringar, och vilka hinder och möjligheter som finns. Man har också lyft fram goda exempel och initiativ.

Det som framkommit är att största utmaningen handlar om att bemöta rädsla och osäkerhet. De två största upplevda hindren för en djupgående energieffektivisering av flerfamiljshus är: ingen efterfrågan eller till och med motstånd från hyresgäster och BRF-medlemmar samt otillräcklig lönsamhet.

För att möta denna osäkerhet har Build Upon-projektet i Sverige identifierat ett antal rekommendationer med fokus på boendedialog, ekonomi, plusvärden och certifiering för hyresrätter respektive bostadsrätter.

Till exempel behöver fastighetsägare göra djuprenovering attraktivt för de boende genom att ha goda exempel som referenser, minimera hyreshöjningen och kommunicera plusvärden.  Fastighetsägaren behöver också ha bra strategier för att undvika och hantera oro hos hyresgästerna, genom att vara tydlig med syfte, tidsplan, omfattning, delaktighet mm. Helst bör alla kunna bo kvar efter renoveringen.

Bostadsrättsföreningarnas styrelser bör informera medlemmarna om vinsterna med renoveringen samt de långsiktiga ekonomiska effekterna om renoveringsåtgärderna uteblir.

BeBo bör ta fram en guide med standardiserade beräkningsmetoder för lönsamhet och korrekt merkostnad.

Branschorganisationer som SABO, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna bör sammanställa och sprida goda exempel som inspiration och stöd. Boverket och Energimyndigheten måste skapa en medvetenhet bland allmänheten att det är ett krav att energieffektivisera vid renovering.

Dessutom bör det bli möjligt att certifiera djuprenoveringar, där man inkluderar aspekter som hälsa, social hållbarhet, energiprestanda och klimatskalets egenskaper. Gradvis certifiering kan också vara en möjlighet.

Här kan du läsa mer om Build Upon.

Du kan ta del av slutpresentationen i rapporten nedan. Presentationens sista sidor (s. 19 och 20) är menat som diskussionsunderlag.